Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

 
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówka
ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka
tel. +48 (47) 712 62 00 , fax +48 (47) 712 62 15
e – mail: kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych podanych we wniosku jest Komendant Powiatowy Policji
w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w określonych sytuacjach przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email –  iod.kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl

Dane inspektora znajdują się na stronie BIP KPP w Hajnówce. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zdania do archiwum.
W związku z tym, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji).

 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Komenda Powiatową Policji w Hajnówka zastrzega prawo pobierania opłaty za udostępnienie informacji w formie kserokopii lub elektronicznej w przypadku, o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówka, (osoby potrzebujące informacji do prac magisterskich/licencjackich/doktoranckich obwiązane są wypełnić również część „dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie materiałów....”).

 

Metryczka

Data publikacji 21.10.2008
Data modyfikacji 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Gonera-Nieciejowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Gonera - Nieciejowska Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Korzun
do góry