Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

 1. Wydział Kryminalny
 • Sekretariat Wydziału  Kryminalnego
  • Dziennik korespondencyjny,
  • Dziennik podawczy,
  • Dziennik telegramów,
  • Książka doręczeń,
  • Księga dowodów rzeczowych,
  • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,
  • Rejestr czynności wykonywanych na zlecenie innych jednostek Policji,
  • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,
  • Rejestr Spraw i Dochodzeń,
  • Grafik służb,
  • Grafik urlopów.
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej
  • Ewidencja czynności oględzinowych i wyjazdów na miejscu zdarzenia (w formie elektronicznej i manualnej),
  • Rejestr zdjęć sygnalitycznych.
 1. Wydział Prewencji
 • Sekretariat Wydziału Prewencji
  • Dziennik korespondencyjny, dzielnicowych i prewencji,
  • Dziennik podawczy,
  • Dziennik przepisów (wpływających MSWiA, KGP, KWP),
  • Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej (dyskietki, płyty CD, DVD itp.),
  • Listy obecności Wydziałui Prewencji KPP w Hajnówce,
  • Rejestr nadgodzin pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału  Prewencji KPP w Hajnówce,
  • Rejestr policjantów przystępujących do egzaminu potwierdzającego uprawnienia do posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu „Tonfa”,
  • Rejestry spraw o wykroczenia ( RSOW/ERSOW ),
  • Rejestry notatników, mandatów, wystąpień, osób poszukiwanych,
  • Rejestr spraw o wykroczenia nieletnich, rejestr czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich i rodzinnych.
 • Sztab Policji
  • Dziennik korespondencyjny,
  • Dziennik podawczy,
  • Ewidencja przesyłek otrzymanych,
  • Książka przebiegu służby,
  • Książka ewidencji kluczy,
  • Książka wydania broni z pododdziału,
  • Rejestr wydania radiotelefonu,
  • Książka nadzoru kontroli służb,
  • Rejestr broni i amunicji zdeponowanej u dyżurnego KPP w Hajnówce,
  • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
  • Mapa do współdziałania z Sekcją Lotnictwa Policyjnego,
  • Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) – informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,
  • Ewidencja szczegółowa mandatów karnych,
  • Księga druków ścisłego zarachowania,
  • Grafik służb,
  • Grafik urlopów.
 • Uzbrojenie
  • Książka dowodów rzeczowych,
  • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów,
  • Książka wydania broni dla pododdziału,
  • Książka ewidencji sprzętu w jednostce użytkowej,
  • Książka kontroli sprzętu uzbrojenia,
  • Książka przychodowo-rozchodowa,
  • Książka rozliczenia amunicji.
 • Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
  • Grafik urlopów OPI,
  • Grafik dyżurów OPI,
  • Rejestr wykroczeń rozliczonych mandatem karnym,
  • Książka konwojowa.
 1. Wydział Ruchu Drogowego
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach,
 • Książka pracy przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 • Rejestr pobranych do służby ręcznych mierników prędkości,
 • Rejestr pobranych do służby urządzeń do badania stanu trzeźwości,
 • Rejestr badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badania trzeźwości,
 • Książka służby i kontroli służby, książka przydziału spraw dla dzielnicowych, rejestr odpraw do służby,
 • Ewidencja kierujących pojazdami naruszających przepisy drogowe,
 • Rejestr spraw o wykroczenia,
 • Rejestr kart MRD-5,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rzeczowych.
 
 1. Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
 • Kadry
  • Dziennik korespondencyjny,
  • Ewidencja akt osobowych,
  • Rejestr skierowań na WKL,
  • Rejestr wydanych zaświadczeń,
  • Rejestr postępowań dyscyplinarnych wszczętych w danym roku przeciwko funkcjonariuszom KPP,
  • Rejestr wydanych postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych,
  • Rejestr wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy KPP,
  • Rejestr ewidencji pieczęci i stempli,
  • Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników cywilnych,
  • Rejestr postępowań wyjaśniających,
  • Rejestr teczek dokumentacji tajnych,
  • Ewidencja obecności,
  • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Skargi i wnioski
  • Rejestr skarg, wniosków, listów i anonimów.
 • Sprawy bhp
  • Rejestr wypadków policjantów KPP w Hajnówce,
  • Rejestr wypadków pracowników KPP w Hajnówce,
  • Rejestr szkoleń policjantów KPP w Hajnówce,
  • Rejestr szkoleń BHP pracowników KPP w Hajnówce,
  • Rejestr szkoleń wstępnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • Rejestr skierowań na wykonanie badań,
 • Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
  • Dziennik korespondencyjny,
  • Dziennik podawczy,
  • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
  • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych kadry kierowniczej,
  • Książka ewidencji pieczęci i stempli,
  • Rejestr poczty: przesyłek nadanych i otrzymanych,
  • Rejestr nakazów doprowadzeń,
  • Rejestr ampułek z pobrania krwi do badań,
  • Książka przyjęć interesantów KPP w Hajnówce.
 1. Zespół Administracyjno-Gospodarczy
 • Sprawy ogólne
  • Ewidencja wydanych upoważnień,
  • Księga druków ścisłego zarachowania,
  • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkowej,
  • Rejestr dowodów materiałowych pozostałych środków trwałych,
  • Książka sprzętu ppoż.,
  • Książka ewidencji sprzętu u użytkownika,
  • Książka kontroli sanitarnej,
  • Rejestr unieważnionych resortowych nr rejestracyjnych pojazdów,
  • Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów,
  • Ewidencja obrotów sprzętu do mpis,
  • Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego,
  • Ewidencja ilościowa środków trwałych,
  • Ewidencja zleceń na wykonywanie OC,
  • Ewidencja ilościowa sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu,
  • Ewidencja ilościowa sprzętu biurowego w użytkowaniu,
  • Ewidencja ilościowa sprzętu techniki policyjnej w użytkowaniu,
  • Ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w SO,
  • Teczka spraw sądowych przeciwko Policji,
  • Teczka spraw sądowych wnoszonych przez Policję.
 • Sprawy mieszkaniowo-socjalne
  • Rejestr kwater tymczasowych,
  • Rejestr raportów o przydział kwatery tymczasowej,
  • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie przydziału kwatery tymczasowej,
  • Rejestr pomocy finansowych,
  • Karty mieszkaniowe,
  • Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń finansowych policjantom,
  • Rejestr wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku policjantów,
  • Rejestr kart ewidencji dopłat do wypoczynku policjantów,
  • Rejestr zapomóg funkcjonariuszy,
  • Rejestr Funduszu Prewencyjnego PZU,
  • Rejestr wniosków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS),
  • Rejestr obroty pieniężnego wydatku z ZFŚS jednostek,
  • Książka kasowa przychodów i rozchodów.
 1. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Rejestr przepisów Komendanta Powiatowego,
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,
 • Książka doręczeń przesyłek niejawnych,
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. „B”,
 • Dziennik ewidencji wykonywanych dokumentów,
 • Dziennik ewidencji przepisów niejawnych,
 • Rejestr akt brakowania kat. „BC”,
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. ,,A”,
 • Ewidencja akt udostępnianych,
 • Rejestr sprawdzeń (kart Pkr-1,2,3),
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia,
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Rejestr pakowania dokumentów niejawnych,
 • Ewidencja osób przebywających w kancelarii tajnej,
 • Rejestr upoważnienia dostępu do KSI,
 • Rejestr ewidencji nośników informacji niejawnych,
 • Ewidencja dokumentów pobranych przez jednostkę Policji,
 • Dziennik ewidencji wykonywanych kopii, odpisów, wyciągów i tłumaczeń,
 • Rejestr meldunków informacyjnych,
 • Rejestr teczek operacyjnych,
 • Rejestr osobowych źródeł informacji.
   
 1. Zespół Łączności i Informatyki
 • Książka ewidencji sprzętu łączności,
 • Książka ewidencji sprzętu informatyki,
 • Książka ewidencji materiałów łączności podlegających rozliczeniu,
 • Książka ewidencji materiałów informatyki podlegających rozliczeniu,
 • Książka ewidencji materiałów łączności nie podlegających rozliczeniu,
 • Książka konserwacji oraz pomiarów oporności uziomów,
 • Karta konserwacji urządzeń antenowych,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku łączności,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku informatyki,
 • Książka konserwacji sprzętu łączności radiowej,
 • Książka konserwacji sprzętu łączności przewodowej,
 • Książka konserwacji sprzętu informatycznego,
 • Ewidencja kart abonenckich,
 • Ewidencja kart kablowych,
 • Rejestr sprawdzeń w KSiP dotyczących ruchu drogowego.

Metryczka

Data publikacji 21.10.2008
Data modyfikacji 22.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Pater
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Pater Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Pater
do góry