Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z ustawą
z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce: 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 1
 2. elektronicznie na adres: komendant.kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl;
 3. faksem, na numer: (47) 712 62 15 ;
 4. osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 1- codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie czego petycja dotyczy;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka.

 2. inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce jest Joanna Przybysz tel. kontaktowy:  (47) 712 62 31, e-mail: iod.kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy o petycjach, która określa zakres wymaganych danych. Brak podania danych w zakresie wskazanym przepisami skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.09.2015
Data modyfikacji 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Gonera-Nieciejowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Korzun
do góry