Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce


Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku(z późn. zm.)
 

instrukcja kancelaryjna
 

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Sprawy przyjmowane i załatwiane w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia są bez zbędnej zwłoki, zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o przepisy wynikające z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 września 2002 roku w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy kierowane do Zespołu mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą telefaxu (nr 085 8310415). Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie KPP, wg kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez Komendanta KPP w Hajnówce i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia. Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez poszczególnych pracowników obsługujących dane komórki i jednostki organizacyjne. Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując do Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce pod nr telefonu (47) 712 62 26 .
 
 
Rekrutacja do Policji
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących rekrutacji do Policji regulują następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.) Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 432). Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349, zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 146, poz. 712).
Decyzja nr 478 Komenda Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań.

Za udzielanie informacji w sprawie rekrutacji policjantów odpowiada st. technik Brygida Kosakowska. Tel. (47) 712 62 26 lub (47) 712 62 59 , e-mail: kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl;
Wszelkie sprawy przyjmowania wniosków załatwiane są na bieżąco.
 
 
Skargi i wnioski
Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, gwarantuje każdemu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63).
Powyższe prawo realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.).
Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma.
 
 
Do Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, skargi i wnioski mogą być wnoszone:
 1. pisemnie,drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 1 17-200 Hajnówka lub składane u Specjalisty (Dyżurnego) Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji Komendy,
 2. za pomocą telefaksu (47) 712 62 15,
 3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl
 4. ustnie do protokołu – przyjmuje Komendant Powiatowy Policji lub jego I Zastępca (w każdy poniedziałek za wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 15.00 – 17.00 oraz Specjalista (Dyżurny) Zespołu Dyżurnych Wydziału  Prewencji Komendy przez całą dobę.
Do udzielenia odpowiedzi wymagane jest podanie adresu pocztowego do doręczeń. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
O kolejności rozpatrywania skarg i wniosków decyduje wyłącznie data ich wpływu do jednostki. Skargi załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca. Posłów na Sejm, senatorów i radnych, o sposobie załatwienia skargi, lub o stanie jej rozpatrzenia, zawiadamia się w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia (przekazania). W przypadku nie załatwienia sprawy w w/w terminach, skarżącego zawiadamia się o tym, wskazując przy tym przyczynę zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli KPP w Hajnówce nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, bądź skarga dotyczy jednostki wyższego szczebla, niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje się skargę właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego.

O sposobie załatwienia skargi, jej autor jest każdorazowo informowany pisemnie. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego stanowiska.
Postępowanie skargowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka.

 2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce jest Joanna Przybysz tel. kontaktowy:  (47) 712 62 31, e-mail: iod.kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania skargowego, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, które określają zakres wymaganych danych. Brak podania danych w zakresie wskazanym przepisami skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kwalifikacji archiwalnej przez okres nie mniej niż dwudziestu lat, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   

 
 
Zespół ds. Łączności i Informatyki
W zespole wydawane są zaświadczenia dotyczące punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w formie ustnej lub pisemnej.
Informacje w formie ustnej można uzyskać po przedstawieniu prawa jazdy lub dowodu osobistego.
W formie pisemnej petent kieruje do Komendanta Powiatowego Policji podanie o wydanie zaświadczenia o naruszeniu przepisów w ruchu drogowym, wraz z opłatą skarbową wniesioną w wysokości 17 zł do kasy Urzędu Miasta gotówką lub przelewem. W tym samym dniu wydawane jest zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Podstawowym aktem prawnym w oparciu o które realizowane są powyższe zadanie jest  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/. Na podstawie przepisów wymienionej ustawy nie można dokonywać opłaty w znakach opłaty skarbowej.
 
         
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Podstawowym aktem prawnym w oparciu o które realizowane są zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196 poz. 1631) oraz akty wykonawcze do ustawy.
W kwestiach nieuregulowanych w wymienionych ustawach dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).

Szersze informacje z zakresu załatwiania spraw uzyskać można pod numerem telefonu:
 • (47) 712 62 31
 
Zasady dostępu do zgromadzonych informacji o charakterze archiwalnym znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w Biuletynie Informacji Publicznej pod nazwą „Dostęp do zasobów archiwalnych”.
 

Oficer Prasowy
Przyjmowanie i załatwianie spraw przez Oficera Prasowego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym głównie w oparciu o ogólnodostępne przepisy dotyczące funkcjonowania Policji, a także Ustawę prawo prasowo, Ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198.), a także Zarządzenie Nr 13/2000 z dnia 25 września 2000 roku Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form działalności prasowo – informatycznej w Policji. Oficer Prasowy niezwłocznie przekazuje informacje, najczęściej w formie ustnej, dziennikarzom i przedstawicielom mediów. Nie zachodzi potrzeba przygotowania informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Wydział Kryminalny
Sprawy przyjmowane i załatwiane w Wydziale Kryminalnej są zgodnie z zapisami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.) oraz Decyzji nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 
Sprawy kierowane do wydziału mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr (47) 712 62 44 lub drogą elektroniczną: kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl
Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji wg daty wpływu, następnie są dekretowane przez Komendanta i przekazywane do sekretariatu Wydziału Kryminalnego. Naczelnik przydziela sprawę do realizacji merytorycznemu pracownikowi. Projekty odpowiedzi są parafowane i podpisywane przez Naczelnika, a następnie wysyłane do właściwego adresata.
O kolejności załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do Wydziału decyduje termin zaznaczony w piśmie oraz charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy.
 
W Zespole Dochodzeniowo-Śledczym podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie przyjmowania i załatwiania spraw jest Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. Z uwagi na specyfikę prowadzonych postępowań przygotowawczych zakres informacji udzielanych stronom postępowania jest ściśle określony w/wym. przepisami. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach uprawnionym do udzielania informacji odnośnie niektórych zagadnień pracy procesowej jest Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce.
 

Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą 
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarcza prowadzi sprawy objęte tajemnicą służbową lub państwowa oraz objęte tajemnica postępowań przygotowawczych. Wszelkie informacje udzielane są za pośrednictwem Oficera Prasowego KPP w Hajnówce.
 

Wydział Prewencji
Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198),
 • instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.
Sprawy kierowane do Wydziału Prewencji mogą być wnoszone:
Pisma wpływające podlegają rejestracji w sekretariacie według kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez kierownictwo sekcji i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia.
W przypadku wnoszenia sprawy osobiście, Dyżurny Zespołu Dyżurnych powiadamia merytorycznego pracownika wydziału o stawiennictwie osoby. Z rozmowy (również telefonicznej) z interesantem sporządzana jest notatka służbowa, z którą zapoznaje się kierownictwo Wydziału  Prewencji. Notatka wraz z zaleceniami dotyczącymi toku dalszego postępowania w sprawie, jest przesłana do właściwego adresata.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwieniu sprawy, należy kontaktować się telefonicznie:
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych (47) 712 62 33,
 • Zespół ds. nieletnich, patologii społecznych oraz pomocy ofiarom przestępstw:
  • tel.(47) 712 62 73

O każdym przypadku zwłoki lub nie załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Sekcji Prewencji, informuje się stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 

Wydział Ruchu Drogowego
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wydziale Ruchu Drogowego:
 • statystyka zdarzeń drogowych, na podstawie analiz i opracowań własnych Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hajnówce oraz danych zawartych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych,
 • sprawy związane z inżynierią ruchu drogowego,
 • informacje związane z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielanie w tym zakresie informacji mediom (we współpracy z Oficerem Prasowym KPP w/m).

Metryczka

Data publikacji 24.10.2008
Data modyfikacji 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Gonera-Nieciejowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Gonera-Nieciejowska Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Korzun
do góry